Privacyverklaring

Dichter is een initiatief van Dichter vzw met maatschappelijk zetel te 9000 Gent, Schuurkenstraat 2 bus 302 en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BE 0778.906.931.

Wij zijn verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens, via de website www.dichter.be.

Dichter vzw verwerkt gegevens van de bezoekersvoor volgende:

 • Het uitvoeren en aanbieden van de diensten van Dichter (zoals beschreven in de Algemene Voorwaarden);
 • Beheer van aanvragen tot informatie;
 • Verbetering van de werking van Dichter & de website www.dichter.be;
 • Versturen van een nieuwsbrief/reclame;
 • Accountadministratie;
 • Om alle andere diensten te verlenen waarom u heeft verzocht;
 • Compliance met de geldende wetgeving.

U kan steeds verzoeken om inzage van - en rectificatie of wissing van persoonsgegevens of om beperking van de u betreffende verwerking, alsmede het recht tegen verwerking van bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid en het recht om steeds uw toestemming in te trekken.

Persoonsgegevens worden doorgegeven aan volgende ontvangers:

 • Verwerkers die voorzien in statistisch onderzoek en analyses;
 • Verwerkers die voorzien in hosting van deze website en aanverwante databases
 • Organisaties die voorzien in het verwerken van betalingen
 • Organisaties die voorzien in de levering van de bestellingen

 

Definities

In deze Privacyverklaring wordt verstaan onder:

Dichter: Dichter vzw met maatschappelijk zetel te 9000 Gent, Schuurkenstraat 2 bus 302 en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BE 0778.906.931.

Website: de website van Dichter, www.dichter.be.

Persoonsgegevens: iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Verwerking: elke bewerking of ieder geheel van bewerkingen, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde processen, en toegepast op de persoonsgegevens van natuurlijke personen, zoals het inzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, opslaan, wijzigen, wissen, consulteren, meedelen en gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen of vernietigen.

 

Verwerking persoonsgegevens

Dichte vzw hecht het nodige belang aan het respecteren en het beschermen van uw privacy en aan de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw persoonsgegevens.

Op de verwerking van uw persoonsgegevens is tot 25 mei 2018 de Wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (hierna ‘de Wet van 8 december 1992’) van toepassing en vanaf 25 mei 2018 de Verordening (EU) 2016/679 (hierna ‘de GDPR’). Naar deze wetgeving wordt verwezen als ‘Gegevensbeschermingswetgeving’.

Dichter vzw treedt hierbij op als verantwoordelijke voor de verwerking.

 

Welke persoonsgegevens

Dichter vzw kan via website www.dichter.be de volgende persoonsgegevens verwerken, inclusief, zonder beperking, via het registratieformulier, cookies en cookies:

 • Informatie over uw computer of mobiel apparaat en uw bezoeken en gebruik van de website, inclusief uw IP-adres, besturingssysteem, browser type en geografische locatie;
 • Accountgegevens die aan ons worden verstrekt door de bezoeker zelf: naam, e-mailadres, wachtwoord;
 • Contactinformatie die aan ons wordt verstrekt door de bezoeker zelf: e-mailadres;
 • Gegevens verstrekt bij het plaatsen van bestellingen: facturatieadres, de gekozen bestelling, financiële informatie;
 • Eventuele andere informatie die u zelf beslist over te maken.

Indien informatie door de betrokkene zelf wordt verstrekt via een formulier dan zijn de velden die worden aangeduid met een (*) strikt noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Indien deze niet worden ingevuld zal er aan de verzending van het formulier geen gevolg worden gegeven. De overige velden kunnen worden ingevuld om de dienstverlening van Dichter vzw te vergemakkelijken, indien deze niet worden ingevuld heeft dit geen enkele weerslag.

 

Voor welke doeleinden

Dichter vzw verzamelt persoonsgegevens en verwerkt deze voor één of meerdere van de volgende doeleinden:

 

Doeleinden
Rechtsgrond
Het uitvoeren en aanbieden van de diensten van Dichter  (zoals beschreven in de Algemene Voorwaarden);
Uitvoering overeenkomst
Beheer van aanvragen tot informatie;
Uitvoering overeenkomst
Verbetering van de werking van Dichter & de website;
Gerechtvaardigd belang[1]
Versturen van een nieuwsbrief/reclame;
Toestemming
Accountadministratie;
Uitvoering overeenkomst
Om alle andere diensten te verlenen waarom u heeft verzocht;
Uitvoering overeenkomst
Compliance met de geldende wetgeving.

Wettelijke verplichting

 

 

Indien Dichter vzw persoonsgegevens zou wensen te gebruiken voor een incompatibel nieuw doeleinde, zal Canada Gent voorafgaandelijk aan dit nieuwe gebruik hiervoor uw toestemming vragen.

Wanneer de verwerking is gebaseerd op uw toestemming, dan heeft u steeds het recht de toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan;

[1] Verbetering is noodzakelijk voor de belangen van Dichter vzw. Verbetering van de werking van Dichtervzw is ook in het voordeel van de betrokkenen, er is geen sprake van nadeel aan de rechten en belangen van de betrokkenen.

 

Doorgifte persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden alleen door Dichter vzw verwerkt voor intern gebruik voor de hierboven beschreven doeleinden. Wij verhuren of verkopen uw persoonsgegevens niet aan derden voor gebruik voor eigen doeleinden.

Binnen Dichter vzw worden de persoonsgegevens enkel beschikbaar gesteld aan haar personeel op een ‘need to know’ basis.

Canada Gent kan gebruik maken van verwerkers om uw persoonsgegevens te verwerken. Verwerkers zijn natuurlijke of rechtspersonen, overheden, agentschappen of andere organen die namens de Dichter vzw persoonsgegevens verwerken.

Dichter vzw geeft de persoonsgegevens door aan volgende (categorieën) ontvangers:

 • Verwerkers die voorzien in statistisch onderzoek en analyses;
 • Verwerkers die voorzien in hosting van deze Website en aanverwante databases;
 • Organisaties die voorzien in het verwerken van betalingen;
 • Organisaties die voorzien in de levering van de bestellingen;

Persoonsgegevens kunnen buiten de Europese Economische Ruimte worden verwerkt, Dichter vzw zal ervoor zorgen dat passende of geschikte waarborgen worden genomen. Betrokkenen kunnen mits schriftelijk verzoek een kopie bekomen van de gewaarborgde maatregelen.

Dichter vzw kan zijn bedrijfsstructuur wijzigen door de juridische vorm te wijzigen, fusie, overnames en verkoop. In dergelijke transacties worden Persoonsgegevens doorgegeven conform deze Privacyverklaring en de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Anonieme gegevens kunnen steeds worden doorgeven, al dan niet voor commerciële doeleinden.

 

Duur van de bewaring van de gegevens

De persoonsgegevens worden door Dichter vzw bewaard voor volgende termijnen.

Gegevens: 
Duur:
Gegevens bezoek website
Onbeperkt
Accountgegevens
Duur van de overeenkomst
Bestelinformatie
2 jaar
Contactinformatie
Onbeperkt

 

Uw rechten

U heeft het recht heeft ons te verzoeken tot inzage van en rectificatie of wissing van persoonsgegevens of om beperking van de u betreffende verwerking, alsmede het recht tegen verwerking van bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid, door zich te richten tot Dichter vzw, 9000 Gent, Schuurkenstraat 2 bus 302 of hallo@dichter.be met een gedagtekend en ondertekend verzoek, met bijgevoegd een kopie van uw identiteitskaart[1] of uw e-mail voorzien van een elektronische handtekening.

Binnen 1 maand na de indiening van het verzoek zal u worden meegedeeld welk gevolg hieraan werd gegeven.

U beschikt over het recht om uw toestemming voor een bepaalde verwerking te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan. In het geval u uw toestemming heeft gegeven voor het ontvangen van nieuwsbrieven en reclame kan u die terug intrekken door uw accountinstellingen aan te passen of gebruik te maken van de “unsubscribe/uitschrijven”-link in deze communicatie.

Tot slot heeft u steeds het recht om klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

Er wordt geen gebruik gemaakt van geautomatiseerde besluitvorming, waaronder profilering, bij de verwerking van persoonsgegevens.

 [1] Gelieve op de kopie van uw identiteitskaart volgende velden te anonimiseren: kaartnummer & rijksregisternummer.

 

Wijzigingen

Dichter vzw houdt zich het recht voor deze Privacyverklaring steeds te wijzingen.

Deze Privacyverklaring werd het laatst gewijzigd op 20 mei 2020.

 

Varia

Indien één of meerdere clausules uit deze Privacyverklaring door een rechterlijke tussenkomst gedeeltelijk of volledig nietig of niet-bindend wordt verklaard, heeft dit geen enkele invloed op de geldigheid van de overige clausules of op de geldigheid van de gehele Privacyverklaring. Indien Dichter vzw de bewuste clausule(s) wensen te wijzigen of vervangen, dient de gewijzigde of nieuwe clausule zo nauw als mogelijk aan te sluiten bij de nietige of niet-bindend verklaarde clausule(s).

Het nalaten van Dichter vzw om de strikte naleving van de bepalingen van deze Privacyverklaring op te eisen, zal niet worden opgevat als een enige afstand of verwerping daarvan.

 

Toepasselijk recht

Elke betwisting of vordering met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en Privacyverklaring of elk gegeven dat hierin vermeld staat, wordt door het Belgisch recht beheerst en valt onder de exclusieve bevoegdheid van de hoven en rechtbanken van Gent (België).

 

Contact

Indien u na het lezen van deze Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft in verband met het beleid ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer of omtrent cookies, kan u contact opnemen met de contactpersoon op het adres 9000 Gent, Schuurkenstraat 2 bus 302 of via het e-mailadres: hallo@dichter.be.

Voor bijkomende algemene informatie betreffende de bescherming van persoonsgegevens kan u zich richten tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer met adres te 1000 Brussel, Drukpersstraat 35, tel: 02/274.48.00 of via e-mail: commission@privacycommission.be (www.privacycommission.be).